​អំពើពុករលួយ​មួយ​ត្រូវបាន​បកអាក្រាត​ដោយសារ​…​គោ​! – CEN