បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេ​សប៊ុក​កំពុង​ផ្សព្វផ្សាយ​ផលិតផល​ឱសថ​ចាក់​ចំនួន​១៨​មុខ ដោយ​គ្មាន​ក្រុមហ៊ុន​នាំចូល​ត្រឹមត្រូវ គ្មាន​ការចុះ​បញ្ជិកា គ្មាន​ការត្រួតពិនិត្យ និង​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​ឲ្យ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ – CEN