លោក គង់ គាំ ចាប់ផ្តើម​ចេះ​និយាយ​ពី​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន កំពុងតែ​មាន​សេដ្ឋកិច្ច​កើនឡើង​ – CEN