គ្រាន់តែ​ភ្ញៀវ​ហៅ​ទឹក ២​កែវ អ្នកបម្រើសំណាង​ម្នាក់​នេះ​ទទួលបាន​លុយ​ធីប ១០.០០០​ដុល្លារ តែ​នាង​បាន​ធ្វើ​រឿង​គួរឲ្យ​សរសើ​រមួយ​ – CEN