​លួច​ធ្វើ​សកម្មភាព​ឆក់​ត្រី តែ​ដោយ​មិន​បាន​ប្រយ័ត្ន ត្រូវ​ចរន្ត​អាគុយ​របស់ខ្លួន​ឆក់​ស្លាប់​ខ្លួនឯង​ – CEN