​ឥទ្ធិពល​ជ្រលង​សម្ពាធ​ទាប ធ្វើឲ្យ​កម្ពុជា មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់ អាកាសធាតុ​ត្រជាក់​ – CEN