ផែន​ការណ៍​ធ្វើបញ្ជី​សារពើភ័ណ្ឌ និង​ការ​ផ្តិត​ឡើងវិញ​នូវ​ផ្ទាំងសិលា​ចារិក​ខ្មែរ ក្នុង​អតីត​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​(១៩៩៣-២០១០) (​ភាគ ៣)
Cen_logo

សិល្បៈ និង ប្រាសាទបុរាណ

១ to ១៥ of ២៨៣ ទៅមុខ