ផ្តល់ព័ត៌មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News
 

Cambodia Express News
ខេមបូឌាអិចប្រេសញូស៍
#32A, Street 368
សង្កាត់ បឹងកេងកង ៣
ខ័ណ្ឌ ចំការមន
រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារលេខ (855) 023 215 970
Email :info@cen.com.kh

Cambodia Express News
ខេមបូឌាអិចប្រេសញូស៍
#5, Street 145
សង្កាត់ ផ្សាដើមថ្កូវ
ខ័ណ្ឌ ចំការមន
រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ/ទូរសារលេខ 023 993 743 / 023 691 94 01

Email :ceninfo@cen.com.kh