ផ្តល់ព័ត៌មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News
1 : ​"​ធនាគារឯកជន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ គឺជា​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ឯកជន​មួយរយ​ភាគរយ ហើយ​មិនមែនជា​របស់​រដ្ឋ​"​។​    2 :
  

Contact Us

Address : #5, Street 145 សង្កាត់ ផ្សាដើមថ្កូវ ខ័ណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ (+855) 88 979 9148
Email:

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Email:

Tel: (+855) 88 979 9148, 092 938 333


បុគ្គលិកទូទៅ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល: ប៉ែន នីណា
និពន្ធនាយក វង់ បូព៌ា
ប្រធានបច្ចេកទេស យុង មុនី

Follow us

Facebook: https://www.facebook.com/cen.com.kh
Youtube: https://www.youtube.com/user/penofficial
google+: https://plus.google.com/u/0/b/110132969841613251104/+wwwcencomkh/posts
Twitter: http://www.twitter.com/cenkh