កន្លង់មាស
(បទភូជង្គលីលា)

កន្លង់មាសមង្គលថ្លៃ ឆ្វៀលឆ្វាត់វិលវៃ
ទ្រហឹងខ្ចាយខ្ចរ ។ កន្លង់ត្រេចត្រង់កេសរ
បងត្រេចចេរចរ ត្រង់ឋានអូនរ័តន៍ ។
កន្លង់មាសមង្គលក្តាត់ ហិចហើរច្រវាត់
ទ្រហឹងស័ព្ទសា ។ កន្លង់ត្រេចត្រង់បុប្ផា
បងត្រេចលីលា ដល់ឋានអូនស្រី ។
កន្លង់មាសមង្គលថ្លៃ ច្រវាត់ឯនៃ
វេហានភី ។ កន្លង់ត្រេចត្រង់រកភ្ញី
បងត្រេចរកស្រី ស្រីមាសបវរ ។
កន្លង់មាសមង្គលចរ ទ្រហឹងអម្ពរ
ឆ្វៀលឆ្វាត់វេហា ។ កន្លង់ត្រេចត្រង់បុស្បា
បងត្រេចយាត្រា ដួចដល់ឋានពៅ ។
កន្លង់មាសមង្គលទៅ ស្មោះឆ្ពោះសំដៅ
ឆ្វៀលឆ្វាត់នភី ។ កន្លង់ត្រេចត្រង់រកភ្ញី
បងត្រេចរកពិ- មានមាសស្នេហ៍ស្និទ្ធ ។
កន្លង់មាសមង្គលរ័តន៍ ហើរហែឆ្វៀលឆ្វាត់
ទ្រហឹងសូរសា ។ កន្លង់ត្រេចត្រង់ក្លិនផ្កា
បងត្រេចត្រង់នា- រីរ័តន៍សង្សារ ។
កន្លង់មាសប្រាំប្រការ សសែតខ្មៅច្រាល
លឿងឡែមរស្មី ។ កន្លង់ត្រេចត្រង់ឫស្សី
ដូចបងនឹងស្រី រួមរស់ស្នេហា ៕
តូច រំលឹក

មាតិកា