ហោរាសាស្រ្ត ហុងស៊ុយ ជំនឿផ្សេងៗ | CEN

ហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃ តាមបែបបុរាណខ្មែរ

 • Rat
 • Ox
 • Tiger
 • Rabit
 • Dragon
 • Snake
 • Horse
 • Goat
 • Monkey
 • Rooster
 • Dog
 • Pig

ហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃ តាមបែបសុរិយគតិ

 • Horos_aries

  មេសរាសី (21 មិនា-19 មេសា)

 • Horos_taurus

  ឧសភរាសី (២០ មេសា - ២០ ឧសភា)

 • Horos_gemini

  មិថុនរាសី (២១ ឧសភា - ២០ មិថុនា)

 • Horos_cancer

  កក្កដរាសី (២១ មិថុនា - ២២ កក្កដា)

 • Horos_leo

  សីហរាសី (២៣ កក្កដា - ២២ សីហា)

 • Horos_virgo

  កញ្ញារាសី (២៣ សីហា - ២២ កញ្ញា)

 • Horos_libra

  តុលរាសី (២៣ កញ្ញា - ២២ តុលា)

 • Horos_scorpio

  វិច្ឆិករាសី (២៣ តុលា - ២១ វិច្ឆិកា)

 • Horos_sagittarius

  ធ្នូរាសី (២២ វិច្ឆិកា - ២១ ធ្នូ)

 • Horos_capricorn

  មកររាសី (២២ ធ្នូ - ១៩ មករា)

 • Horos_aquarius

  កុម្ភៈរាសី (២០ មករា - ១៨ កុម្ភៈ)

 • Horos_pisces

  មីនរាសី (១៩ កុម្ភៈ - ២០ មិនា)

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយខេមបូឌាអេចបេ្រសញូស៍ 2017 Email:ceninfo@cen.com.kh