ផ្តល់ព័ត៍មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News - ព្រំដែនកម្ពុជា
Cen

Blank

ថៃ​ហាមឃាត់​កម្ពុជា មិន​ឲ្យ​ឈូស​ផ្លូវ ទៅកាន់​រូបសំណាក​តា​អ៊ុំ នៅ​ច្រក​អានសេះ

អាជ្ញាធរ​ប្រទេស​ថៃ ដែលមាន​ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​ព្រំដែន បានចេញ​មុខមក​ប្រាប់​ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​កម្ពុជា នៅ​ប្រចាំ​ច្រក​អានសេះ កុំ​ឲ្យ​បន្ត​ឈូស​ផ្លូវ​ទៅកាន់​ចំនុច ដែល​ថៃ​ហាមឃាត់ គឺ​សំណាក​តា​អ៊ុំ ដែល​ស្ថិតនៅលើ​ភ្នំ​ច្រក​អានសេះ​។​
​    ​
​មន្ត្រី​ទំនាក់ទំនង...