ផ្តល់ព័ត៍មានរហ័សនិងអាចជឿទុកចិត្តបាន ជាមួយ Cambodia Express News - Media Service
Logo

ធ្វើ​កំណាយ​រកឃើញ​ស្ថានីយ៍​ស្លដែក​សម័យបុរាណ​លើ​កទី​១​ នៅ​កម្ពុជា​

ដោយ :សុពិសិដ្ឋ (ថ្ងៃទី ៥ សីហា ២០០៩)

ព័ត៌មាន វីឌីអូក្លីបប្រចាំថ្ងៃ : (ថ្ងៃទី ៥ សីហា ២០០៩)

ប្រភេទព័តមាន : សេដ្ឋកិច្ច

ចំណងជើងអត្ថបទ : ម៉ូប៊ីថែ​ល ផ្តាច់​ការភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ​នឹង​ប៊ី​ឡាញ ដោយសារ​តែប៊ី​ឡាញ យក​តម្លៃ​ថោក

កាលបរិច្ឆេទ : 04-09-2009

ប្រភេទព័តមាន : សេដ្ឋកិច្ច

ចំណងជើងអត្ថបទ : ម៉ូប៊ីថែ​ល ផ្តាច់​ការភ្ជាប់​ប្រព័ន្ធ​នឹង​ប៊ី​ឡាញ ដោយសារ​តែប៊ី​ឡាញ យក​តម្លៃ​ថោក

កាលបរិច្ឆេទ : 04-09-2009

១ to ៥ of ១៧ ទៅមុខ