មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Kunkun_0

មួយ​ភូមិ​បោះឆ្នោត​បណ្តេញ​កុមារ​ផ្ទុះ​មេរោគ​អេដស៍​ម្នាក់​

(ថ្ងៃទី 19 ធ្នូ 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ស្ថានភាព​របស់​កុមារ​ចិន​អាយុ​៨​ឆ្នាំម្នាក់​ដែល​ផ្ទុក​មេរោគ​អេដស៍ ដែល​តាម​របាយការណ៍​ថា​ត្រូវ​បាន​បញ្ជា​អោយ​បណ្តេញចេញ​ពី​ភូមិ​របស់​វា​ដោយ​អ្នក​ភ...