មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Xetai-3_lqcs

​ឯក​ទ​កម្ម​ពិភពលោក​៖ បង្ហោះ​រថយន្ត​ដឹកជញ្ជូន​បាន​ចម្ងាយ ៥០,៦ ម៉ែត្រ​

(ថ្ងៃទី 30 កក្កដា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​លោក Gregg Godfrey ទើប​សាង​ឯក​ត្ត​ទ​កម្ម​ពិភពលោក​ថ្មី ខណៈពេលដែល​ធ្វើការ​បើកបរ​ក្បាល​រថយន្ត​ដឹក​កុង​តេ​ណ័​រ បង្ហោះ​បាន​ចម្ងាយ ១៦៦ feet (50,6 m) ក្នុ...