មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Thai

រដ្ឋាភិបាលយោធា​ថៃ​ប្រើ DNA ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​វិបត្តិ​នៅ​ភាគខាងត្បូង​

(ថ្ងៃទី 25 ឧសភា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​ដើម្បី​សន្តិភាព និង​សណ្តាប់ធ្នាប់​នៅក្នុង​ប្រ​តេស​ថៃ បាន​អះអាងថា រដ្ឋាភិបាល​ថៃ កំពុងតែ ប្រើប្រាស់​នូវ DNA ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​វិបត្...