មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Tv

ទូរទស្សន៍​ប៉ា​គី​ស្ថាន​ដាច់​ការផ្សាយ​ក្រោយ​បាតុករ​សំរុកចូល​ការិយាល័យ​

(ថ្ងៃទី 1 កញ្ញា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​ប៉ា​គី​ស្ថាន​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​បាន​បញ្ឈប់​ការផ្សាយ​ក្រោយពី​ការិយាល័យ​ធំ​របស់​ខ្លួន​ត្រូវបាន​ពួក​បាតុករ​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិ​សំរ...