មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

1

ការបាត់​ខ្លួន​យន្តហោះ​ម៉ាឡេស៊ី​ជើងហោះហើរ MH370 បានប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ​ថា​ជា​ឧប្បត្តិហេតុ​

(ថ្ងៃទី 30 មករា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ការបាត់​ខ្លួន​យន្តហោះ​ម៉ាឡេស៊ី​ជើងហោះហើរ MH370 ត្រូវបាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ​ថា​ជា​ឧប្បត្តិហេតុ ជាមួយនឹង​អ្នកជិះ​ទាំងអស់​នៅលើ​នោះ​ត្រូវបាន​សន្ម...