មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Thaipic

ថៃ​មាន​ម​ហិ​ច្ឆិ​តាច​ង់​ក្លាយជា​ហាប់​នៃ​រថយន្ត​Hybrid និង រថយន្ត​ប្រើ​អគ្គីសនី​

(ថ្ងៃទី 1 កក្កដា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ប្រទេស​ថៃ ត្រូវបាន​គេ​អះអាងថា កំពុង​តែមាន​ម​ហិ​ច្ឆិ​តា នៅក្នុង​ការ​កា្ល​យ​ជា មជ្ឈមណ្ឌល កណ្តាល​នៃ រថយន្ត Hybrid ឫ ក៏​រថយន្ត ប្រើ​អគ្គីសនី ប៉ុន្តែ​អ...