មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

ថៃ សិទ្ធកម្មករ

សកម្មជន​ការពារ​សិទ្ធិ​កម្មករ​សញ្ញាតិអង់គ្លេស ត្រូវបាន​កាត់ទោស​នៅ​ថៃ​

(ថ្ងៃទី 2 កញ្ញា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​លោក​Andy Hall សកម្មជន​អង់គ្លេស​ដែល​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ដើម្បី​ជំរុញ​ឲ្យមាន​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​ល្អប្រសើរ​ឡើង​នោះ ត្រូវបាន​វិនិច្ឆយ​​ទោស​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​...