មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

ឥរិយាបទ

យោធា​ថៃ​ហៅ​មេដឹកនាំ​ចលនា​អាវ​ក្រហម​និង​អតីតរដ្ឋមន្ត្រី​អោយ​ចូល​បង្ហាញខ្លួន​

(ថ្ងៃទី 31 មករា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​មេដឹកនាំ​សំខាន់​ម្នាក់​នៃ​ចលនា​អាវ​ក្រហម និង​អតីតរដ្ឋមន្ត្រី​ម្នាក់ កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​៣០​មក​រាន​ក្លាយជា​អ្នក​រិះគន់​ចុងក្រោយ​គេ​លើ​របប​យោធា...