មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Oooo

មនុស្ស​ចាស់​បំផុត​លាចាក​លោក​នៅ​អាយុ​១១៧​ឆ្នាំ​

(ថ្ងៃទី 1 មេសា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

មនុស្ស​អាយុ​វែង​បំផុត​នៅក្នុង​លោក គឺ​លោកយាយ ​មី​សា​អុ អូ​កា​វ៉ា(Misao Okawa) បាន​ស្លាប់​ដោយ​គាំងបេះដូង​នៅ​អាយុ​១១៧​ឆ្នាំ​។​