មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Malay30

ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ម៉ាឡេស៊ី​កាត់បន្ថយ​បុគ្គលិក​ចំនួន​៦.០០០​នាក់​

(ថ្ងៃទី 30 សីហា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ដើម្បី​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ផែនការ​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​ធ្វើឲ្យ​មាន​ភាពល្អប្រសើរ​ឡើង​វិញ​នោះ ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ម៉ាឡេស៊ី​(Malaysia Airlines)​នេះ​នឹង...