មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Yabas

UNODC ៖ យ៉ា​បា និង ម៉ា​ទឹកកក មាន​កំណើន​ពេញបន្ទុក

(ថ្ងៃទី 27 ឧសភា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico


 របាយការណ៍​ថ្មី​របស់​ការិយាល័យ​នៃ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ទទួលបន្ទុក​ឧក្រិដ្ឋកម្ម និង សង្គ្រាម (UNODC) បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ឆ្នាំ​អំ​ហ្វេ​តា​មីន គឺ​កើ...