មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

1

លោក​ប៊ី​ល ហ្គេ​ត​ត្រូវបាន​ប្រកាស​ជា​អ្នកមាន​បំផុត​របស់​ពិភពលោក​ជាថ្មី​ម្តងទៀត​

(ថ្ងៃទី 3 មីនា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​យោងតាម​វេ​ប​សាយ​ប៊ី​ប៊ី​ស៊ី​កាលពី​ថ្ងៃទី ២ ខែមីនា លោក​ប៊ី​ល ហ្គេ​ត (Bill Gates) ត្រូវបាន​ប្រកាស​ជា​បុរស​មាន​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​ជា​លើក​...