មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Part-hkg-hkg10233700-1-1-0

កូរ៉េខាងជើង​និង​កូរ៉េខាងត្បូង​ព្រមព្រៀង​ធ្វើ​ជំនួប​ពិភាក្សា​កំរិត​ខ្ពស់​

(ថ្ងៃទី 27 វិច្ឆិកា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​កូរ៉េខាងជើង​និង​កូរ៉េខាងត្បូង​បាន​ព្រមព្រៀងគ្នា​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ដើម្បី​ជួបពិភាក្សា​កំរិត​ខ្ពស់​ដ៏​កម្រ​មួយ​នៅ​ខែក្រោយ ដោយ​យោងទៅតាម​កិច្ចព្រម...