មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

20150427-033217-biet-thoi-diem-minh-chet-1_520x3321

អាចព្យាករណ៍ពេលវេលា​ស្លាប់របស់មនុស្ស ?

(ថ្ងៃទី 24 ឧសភា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

អ្នកមាន​គិតថា ដល់​ថ្ងៃ​ណាមួយ​នោះ អ្នក​អាច​នឹង​បាន​ពេលវេលា​ច្បាស់? ប៉ុន្តែ បច្ចុប្បន្ន វិទ្យាសាស្ត្រ​បានដឹង​រឿង​នោះ។​

​ថ្មីៗ​នេះ អ្នកវិទ្យាសា...