មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

ស្តេច​ថៃ ជួប​នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ស្តេច​ថៃ ជួប​នាយករដ្ឋមន្ត្រី និង រដ្ឋមន្ត្រី ដែល​នាំឲ្យ​មាន​ការបន្ថយ​ការព្រួយបារម្ភ​អំពី​សុខភាព​

(ថ្ងៃទី 24 វិច្ឆិកា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ស្តេច​ថៃ ភូមិបុល អា​ឌុល​យ៉ាដេ បាន​ជួប​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ លោក ប្រា​យុទ្ធ ចាន​អូ​ចា និង រដ្ឋមន្ត្រី​ចំនួន​២​នាក់ កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ ដែល នាំឲ្យ​ម...