មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Tens of millions of americans have been caught in an unprecedented blizzard

ប្រជាជន​អាមេរិក​៦០​លាន​នាក់​ត្រូវបាន​ព្រមាន​អោយ​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ដោយសារ​ព្យុះ​ព្រិល​

(ថ្ងៃទី 27 មករា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ជនជាតិ​អាមេរិក​រាប់លាន​នាក់​ជាប់​ក្នុង​ព្យុះ​ព្រិល​ដែល​មិន​នឹកស្មាន​ដល់​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ ដោយ​អ្នកស្រុក​នៅ​៧​រដ្ឋ​ត្រូវបាន​ហាម​ចេញ​ក្រៅ​ផ...