មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Thailand

​ក្រុម​សិទ្ធិមនុស្ស​ថា របប​យោធា​ថៃ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​រីក​រាលដាល “ វប្បធម៌​ធ្វើ​ទុក្ខទោស ”

(ថ្ងៃទី 28 កញ្ញា 2016)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ក្រុម​សិទ្ធិមនុស្ស​អន្តរជាតិ​Amnesty International  កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​បាន​ចោទប្រកាន់​រដ្ឋាភិបាលយោធា​ថៃ​ថា​បានអនុញ្ញាត​ឲ្យ​រីក​រាលដាល “ វប្បធម៌​ធ្...