មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Y-fqtc-1438128196364-54-0-360-599-crop-1438128218246

វិទ្យាស្ថានខុងជឺ របស់ចិន​ដែល "បើក" ពុំស្របច្បាប់ត្រូវរុស្ស៊ី​ទាមទារឲ្យបិទទ្វា

(ថ្ងៃទី 29 កក្កដា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

បណ្តាអយ្យការ​នៅតំបន់​ជ្រោយបូព៌ា​របស់រុស្ស៊ី កំពុង​ស្វែងរក​វិធី ដើម្បី​បិទទ្វា​វិទ្យាស្ថាន​ខុងជឺ​មួយរបស់ចិន ដែល "លួចបើក" ពុំស្របច្បាប់​ តាមរយៈ​សវនាក...