មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

1

ការតវ៉ា​ហិង្សា​បន្ត​កើនឡើង​នៅ​ប៉ា​គី​ស្ថាន​

(ថ្ងៃទី 2 កញ្ញា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ការប៉ះទង្គិចរ​វា​ងក​ង​សន្តិសុខ​និង​ក្រុមអ្នកតវ៉ា បាន​បន្ត​ដល់​ថ្ងៃទី​៣​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ នៅ​ទីក្រុង​អ៊ី​ស្លា​ម៉ា​បាដ ប្រទេស​ប៉ា​គី​ស្ថាន​។​