មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Tomahawk missiles 1

យ៉ាងតិច​១២០​នាក់​ត្រូវបាន​សម្លាប់​នៅក្នុង​ការវាយប្រហារ​ដោយ​អាមេរិក​និង​សម្ពន្ធមិត្ត​អារ៉ាប់​លើ​IS

(ថ្ងៃទី 23 កញ្ញា 2014)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ក្រុម​តាមដាន​មួយ​បាន​និយាយថា ការវាយប្រហារ​ដែល​ដឹកនាំ​ដោយ​អាមេរិក​បាន​សម្លាប់​ពួក​ជី​ហាដ​យ៉ាងតិច​១២០​នាក់​នៅ​ស៊ី​រី​​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​។​