មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Unbranded-motilium

ឱសថ​ប្រឆាំង​ការ​ក្អួត Motilium ទាក់ទង​ការស្លាប់​ដោយ​គាំងបេះដូង​ចំនួន ២០០​នាក់​

(ថ្ងៃទី 13 មេសា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ឱសថ​ប្រឆាំង​អាកា​រក្អូ​ត​ចង្អោរ ឈ្មោះ Motilium និង​ ដេ​រី​វ៉េ​របស់​វា ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការស្លាប់​ដោយ​គាំងបេះដូង​ភ្លាមៗ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១២​។ នេះ​គឺជ...