មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Al

ចិន​ចូលរួម​ជាមួយ​ជប៉ុន​និង​កូ​រ៉េ​ខាងត្បូង​នៅ​ការបញ្ឈប់​ការពង្រីក​អាកាសចរណ៍​ថៃ ដោយសារ​​សុ​វត្តិភាព​

(ថ្ងៃទី 31 មីនា 2015)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

​ចិន​បាន​ចូលរួម​ជាមួយ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​និង​ជប៉ុន​នៅ​ក្នុង​ការបញ្ឈប់​មិនអោយ​យន្តហោះ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ថៃ​ដំណើរការ​យន្តហោះ​ឈ្នួល​និង​ប្រើ​ផ្ល...