មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង
Cen-logo

Bangladers1

​ទឹកជំនន់​នៅ​នេ​ប៉ាល់ បង់​ក្លា​ដែ​ស និង ឥណ្ឌា សំលាប់​មនុស្ស​ជាង ៥០០​នាក់ និង ផលប៉ះពាល់​ដល់ មនុស្ស ១៦​លាន​នាក់​

(ថ្ងៃទី 19 សីហា 2017)  Listen_ico   Video_ico   Download_sound_ico   Pic_ico

ទឹកជំនន់​នៅក្នុង​ប្រទេស​នេ​ប៉ាល់ បង់​ក្លា​ដែ​ស និង ឥណ្ឌា បានសម្លាប់​មនុស្ស ប្រមាណ​៥០០​នាក់ ហើយ​ទឹកជំនន់ ត្រូវបាន​រំពឹងថា នឹង​កាន់តែ​អាក្រក់​ឡើង​។ ន...