បុរស​ម្នាក់​សង្សយ័​បែកថ្នាំ ឬ ​សតិ​មិនល្អ ធ្វើសកម្មភាព​អុកឡុក​អ្នកភូមិ​ម្តុំ​សេតេ​ – CEN