នាំ​ជំងឺ​មក​ដាក់ខ្លួន ដោយសារ​ទម្លាប់​បរិភោគ​ចេក​មិន​ត្រឹមត្រូវ​ – CEN