រដ្ឋ​មន្ត្រី​ព័ត៌មាន ចង់​ឲ្យ​ស្ថានីយ៍ VOA និង RFA មាន​ការិយាល័យ នៅ​កម្ពុជា ងាយស្រួល​ទំនាក់ទំនង​ – CEN