បើ​ចង់​ឲ្យ​ក្រ​ពះមាន​សុខភាព​ល្អ និង​ខ្លាំង អ្នក​គួរ​ទទួល​អាហារ​ទាំងនេះ ឲ្យបាន​ច្រើន​ – CEN