ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​ទំនាស់​ដីធ្លី នៅតាម​សហគមន៍ដែល​មាន​ទំនាស់​ដីធ្លី​មួយ​ចំនួន បាន​ទ្បើង​មក​ដាក់​ញត្តិ​នៅតាម​ស្ថាប័ន​ថ្នាក់ជាតិ​ – CEN