​រួម​គ្នា​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ឱសថ​ក្លែងក្លាយ​ឲ្យមាន​ប្រសិទ្ធភាព​តាមរយៈ សេចក្តីប្រកាស​រួម​៦​ចំណុច​ – CEN