ការរីកចម្រើន​លើ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន មិន​អាច​កាត់ផ្ដាច់​ចេញ​ពី​កត្តា​សន្តិសុខ​បាន​ជាដាច់ខាត​ – CEN