ដោះស្រាយ​គំនុំ​ចាស់ ចាក់​គូទំនាស់ ជាច្រើន​កាំបិត ស្លាប់​ – CEN