អ្នក​អាច​នឹង​មាន​ជំងឺថ្លើម​ប្រភេទ C បើ​មាន​រោគសញ្ញា​ទាំងនេះ​ – CEN