ផ្លែ​ត្រប់​ស្វាយ​ផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វី បានជា​ជន​ជាតិ​ជប៉ុន​ចូលចិត្ត​បរិភោគ និង​បរិភោគ​យ៉ាងច្រើន​? – CEN