ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវ​រង្វាន់​ឆ្នោត​មាន​ទឹកប្រាក់​ជិត ៣៥០​លាន​ដុល្លា ប៉ុន្តែ​បាត់​សន្លឹកឆ្នោត ចុងក្រោយ​… – CEN