រកឃើញ​កន្លែង​លំហែ កម្សាន្ត ដ៏​ស៊ីវីល័យ​របស់​ពួក​អ្នក​មាន​សម័យ​រ៉ូ​ម៉ាំង​បុរាណ​ – CEN