ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​ក​សិ​-​ពាណិជ្ជកម្ម​កម្ពុជា ឆ្នាំ​២០១៨ ដើម្បី​បង្កើន​សកម្មភាព​ពាណិជ្ជ​កម្ម​ក្នុងស្រុក – CEN