​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដឹកជញ្ជូន ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន នៃ​មហា​អនុ​តំបន់​មេគង្គ​ – CEN