រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ កំពុង​ជំរុញ​ឱ្យ​ដំណើរការ​ជួសជុល​ផ្លូវ ក្នុង​ក្រុង​ចប់​ឱ្យបាន​ឆាប់​ – CEN