អនុ​ភព តម្លៃ 10.000​លាន​ប៊ីលាន​ដុល្លារ អាច​វាយ​ផ្តួលរំលំ​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក​ – CEN