​លោក រស់ ផា​រិទ្ធិ ជម្រុញ​ឲ្យ​សមាជិក សមាជិកា​នៃ​អង្គសិក្ខាសាលា​ទាំងមូល ចូលរួម​បញ្ចេញមតិ​យោបល់​ឲ្យបាន​ផុលផុស ជួយ​គាំទ្រ​រាល់​គម្រោង​ដែល​បានលើកឡើង​ – CEN