ប្រជា​ពល​ដ្ឋ​មាន​បញ្ហា​សុខភាព ត្រូវ​ទៅ​ពិនិត្យ​និង​ព្យាបាល នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ដែល​នៅ​ជិត​ផ្ទះ និង​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ជំងឺ​រាតត្បាត ក្រោយ​ទឹកជំនន់​ស្រក​ – CEN