រថយន្ដ​កង​អន្ក​រាគ​មន៍ បុក​ទ្រូងផ្លូវ មុខ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ – CEN