៥ ចំណុច​នេះ បញ្ជាក់ថា ​អ្នក​ជា​មនុស្ស​ងាយ​ឈឺ​បំផុត​ – CEN