ក្រុមហ៊ុន​សន្ដិសុខ​ឯកជន ត្រូវ​មាន​ច្បាប់ទម្លាប់​ត្រឹមត្រូវ ចូលរួម​ចំណែក​ថែរក្សា​សន្ដិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាព​សង្គម​ – CEN