សិស្ស​ពូកែ​ពី​ថ្នាក់​ទី ២ ដល់​ថ្នាក់​ទី ៦ ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៨-២០១៩ នៅ​សាលាបឋមសិក្សា​ព្រះសីហនុ ទទួលាបាន​រង្វាន់​លើក​ទឹកចិ​ត្ត​ពី​គណៈ​គ្រប់គ្រ​ង​សាលា​ – CEN