បញ្ហា​អសន្តិសុខ​នៅតែមាន និង​ជា​កង្វល់​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង​​វេទិកាសាធារណៈ ខណ្ឌ​សែន​សុខ​ – CEN