ប្រទះឃើញ​ថាសហោះ​របស់​មនុស្ស​ភព​ដទៃ​នៅ Ireland ? – CEN