ពេទ្យវះកាត់​ស្រឡាំងកាំង បន្ទាប់ពី​រកឃើញ​ដែក​តូចៗ​ជាច្រើន​ក្នុង​ពោះ​អ្នកជំងឺ​ម្នាក់​ (វីដេអូ) – CEN