ពិតជា​បាន​រកឃើញ Computer បុរាណ​បំផុត​របស់​មនុស្សលោក – CEN