​ប្រសិទ្ធភាព នៃ​ការធ្វើ​វេទិកាសាធារណៈ បាន​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​បញ្ហា បាន​ទាន់ពេលវេលា​ – CEN