ឥទ្ធិពល​របស់​សម្ពាធ​ទាប នឹង​ធ្វើឲ្យ​កម្ពុជា មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៧ ដល់ ១៩ ខែវិច្ឆិកា​ – CEN