ឆក់​យក​បាន​បេះដូង​ស្រី​ស្អាត ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​ផ្កាកូឡាប ភ្លើងទៀន តែ​យុវជន​នេះ​បាន​ប្រើ​របស់​ដ៏​សាមញ្ញ​ដើម្បី​… – CEN