ដោះស្រាយ​សំណើរ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​អាទិភាព ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ – CEN