មួយស្រឡេត​នឹកថា “​ឆ្ងាញ់​” អាច​បរិភោគបាន​ច្រឡំ​…​ធំ​ហើយ​! – CEN