អ្នកទទួល​ម៉ៅការ បើក​បី​ត​ដេញថ្លៃ​ចែកគ្នា​មើល និង​សរេស​បី​ត​ថ្មី នៅមុខ​តុ​គណៈកម្មការ​ដាក់​ដេញថ្លៃ ដើម្បី​កេងចំណេញ​ថវិកា​របស់​ជាតិ​ – CEN