បងថ្លៃ​ជា​ជន​ជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ទំពួន លួងលោម​ចាប់រំលោភ​ប្អូនថ្លៃ​៦​ដង​ – CEN