ជំរឿន អាច​ឲ្យ​យើង​ទទួល​បាន​ទិន្ន​ន័យ​ប្រ​ជា​សា​ស្ត្រ​ពិត របស់ប្រទេស – CEN