“​ពន្យា​កំណើត​” ដូច​បុរស​ចិន​រូបនេះ ប្រហែល​នៅ​ចាញ់​ការពន្យា​កំណើត​ចូលនិវត្តន៍​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​ឆ្ងាយ​! – CEN