ត្រូវការ​ចាំ​ទិញ កុំ​ទិញ​ព្រោះតែ​ចូលចិត្ត បើ​ចង់​ក្លាយជា​អ្នកមាន​ – CEN