ស្លឹក​ដំឡូងជ្វា​ជា «​គុណ​ឱសថ​» ជួយ​ដល់​អ្នកមាន​បញ្ហា​ទាំង​៦​នេះ​ពុំដែល​បានដឹង​ – CEN